Obowiązują od 1 stycznia 2017r.

§ 1. Zakres obowiązywania
Poniższe warunki są wyłącznie obowiązującymi warunkami dla wszystkich (również przyszłych) umów zawartych między Vittex a Klientem. Przeciwne lub rozbieżne warunki Klienta nie będą uznawane, chyba że w pojedynczym przypadku Vittex wyrazi na nie pisemną zgodę. Ogólne warunki handlowe obowiązują także wtedy, jeśli bez sprzeciwu i bez ograniczeń Vittex wykona świadczenie na rzecz Klienta, wiedząc o warunkach Klienta przeciwnych lub rozbieżnych od niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

§ 2. Zawarcie umowy
Oferta Vittex jest niewiążąca, o ile nie postanowiono w niej inaczej. Zamówienia Klientów są przyjmowane lub odrzucane w terminie trzech tygodni od nadejścia zamówienia. Klient rezygnuje z otrzymania od nas oświadczenia przyjęcia zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostało złożone w formie pisemnej, Vittex może zażądać, aby klient potwierdził je na piśmie.

§ 3. Umowa najmu
I. Przedmiot najmu.
Vittex zastrzega sobie prawo, aby w miejsce rzeczy wymienionej w umowie najmu przekazać inną rzecz, o funkcji porównywalnej do rzeczy wymienionej w umowie najmu.

II. Czas najmu.
Czas najmu liczy się w dniach. Minimalny czas najmu wynosi 7 dni. Jeśli w umowie nie uzgodniono innego początek najmu liczy się od przekazania przedmiotu najmu Klientowi. Jeśli umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony, to Klient może wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie 7 dni ze skutkiem z upływem siódmego dnia od nadejścia wypowiedzenia.

1. Klient jest zobowiązany do tolerowania obecności przedmiotu najmu w miejscu stosowania na okres do upływu trzeciego dnia po zakończeniu umowy i do zabezpieczenia go od kradzieży, zniszczenia i uszkodzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie i przypadkowe uszkodzenie przedmiotu najmu.

2. Jeśli klient po upływie czasu najmu nie zwróci przedmiotu najmu w terminie, w szczególności jeśli będzie kontynuować korzystanie z przedmiotu najmu, to nie powoduje to przedłużenia umowy najmu.

III. Opłata za najem
Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to uzgodniony czynsz jest kwotą netto.

IV. Koszty dodatkowe
Koszty dodatkowe z tytułu dostawy i odbioru oraz montażu i demontażu dolicza się do faktury, jeśli w umowie nie postanowiono inaczej.

V. Zwłoka w płatności i odzyskanie panelu
Jeśli Klient zalega z płatnością, Vittex ma prawo w każdej chwili odebrać panele. W przypadku zwłoki w płatności faktur lub faktur częściowych ze strony Klienta Vittex ma zasadniczo prawo odstąpienia od umowy najmu/zlecenia względne od realizacji projektu i do zdemontowania/odebrania w każdej chwili przekazanych w drodze najmu paneli, także z projektów bieżących. Klient ponosi powstałe z tego tytułu szkody i dodatkowe nakłady.

§ 4. Gwarancja
1. Roszczenia Klienta z powodu wady przedmiotu najmu dopuszcza się tylko wtedy, jeśli i na ile Vittex jest za wadę odpowiedzialny.

2. Klient winien niezwłocznie po przekazaniu poddać przedmiot najmu kontroli wzrokowej i o ile jest to możliwe kontroli działania pod kątem wad i kompletności i niezwłocznie zawiadomić na piśmie o wadach i braku części przedmiotu najmu. Jeśli Klient przyjmie i zaakceptuje protokół zdawczo-odbiorczy i zaniecha zawiadomienia o wadzie lub braku części przedmiotu najmu, to przedmiot najmu będzie uznawany za zaakceptowany, chyba że wada lub brak części przedmiotu najmu były niewidoczne. Jeśli wada lub brak części przedmiotu najmu stanie się później zauważalny, to klient winien niezwłocznie zawiadomić na piśmie o wadzie lub braku części przedmiotu najmu; w przeciwnym razie przedmiot najmu będzie uznawany za zaakceptowany. Przedmiot najmu nie jest uważany za zaakceptowany, jeśli Vittex wie o istnieniu wady lub braku części przedmiotu najmu. Jeśli przedmiot najmu jest uważany za zaakceptowany, to Klient z powodu wady lub braku części przedmiotu najmu nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty w pełnej wysokości, ani nie ma prawa do żądania odszkodowania lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku wystąpienia wady Vittex ma prawo, według własnego uznania, do zamiany przedmiotu najmu na porównywalny pod względem działania lub do jego naprawy. Jeśli Vittex nie usunie wady w odpowiednim terminie lub odmówi jej usunięcia, to Klient może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Korzystanie z przedmiotu najmu
1. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Vittex nie ma prawa zmieniać przedmiotu najmu, a w szczególności nie ma prawa usuwać lub zasłaniać naniesionych numerów seryjnych, tabliczek producenta oraz innych oznakowań identyfikacyjnych i kontrolnych.

2. W czasie trwania najmu Klient winien niezwłocznie powiadomić Vittex o zniszczeniu przedmiotu najmu, każdym pogorszeniu wykraczającym poza zwykłe zużycie oraz o każdym wypadku zaistniałym w związku z przedmiotem najmu. Jeśli Vittex odmówi zgody na przekazanie użytkowania przedmiotu najmu lub podnajęcie go osobie trzeciej, to Klient nie ma prawa do wypowiedzenia umowy z powodu odmowy.

3. Przedmiotu umowy nie wolno usuwać z miejsca stosowania. Klient musi umożliwić Vittex, lub przedstawicielom i ubezpieczycielom Vittex, dostęp do miejsca stosowania i do przedmiotu najmu w czasie zwykłych godzin pracy.

§ 6. Dostawa do miejsca przeznaczenia i odbiór przedmiotu najmu/zwrot przedmiotu najmu.
1. Jeśli Vittex przejmuje dostawę i odbiór przedmiotu najmu i/lub jego montaż i demontaż, to obowiązkiem Klienta jest zadbać o to, aby miejsce, w którym przedmiot najmu ma być stosowany (miejsce stosowania) było dostępne dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton i przejezdne i aby miejsce stosowania było odpowiednie do montażu i korzystania z przedmiotu najmu. Klient winien – o ile jest to konieczne do dostawy i odbioru oraz montażu i demontażu – udostępnić Vittex nieodpłatnie w miejscu stosowania energię elektryczną, wodę i możliwości magazynowe. Jeśli Klient nie spełni wymienionych zobowiązań i z tego powodu dostawa lub montaż przedmiotu najmu nie może się odbyć, to Vittex nie jest zobowiązany do czekania na spełnienie wymienionych warunków w miejscu stosowania dłużej niż maksymalnie dwie godziny. Jeśli w takim przypadku dostawa i/lub montaż nie mogą się odbyć, to Klient jest zobowiązany ponieść koszty dalszych prób dostawy i montażu i za każdy dzień, o który dostawa przedmiotu najmu lub jego montaż się opóźni, winien zapłacić przypadającą na jeden dzień uzgodnioną umownie opłatę za najem jako odszkodowanie. Klient ma prawo udowodnić, że ze strony Vittex nie zostały poniesione żadne szkody lub poniesione przez Vittex szkody są niższe. Vittex ma prawo dochodzić większych szkód.

2. Po upływie czasu najmu Klient winien zwrócić przedmiot najmu w stanie wyczyszczonym lub, o ile my przejmujemy odbiór, to zapewnić jego gotowość do odbioru/demontażu w stanie wyczyszczonym i swobodnie dostępnym. Vittex nie jest zobowiązany do czekania ponad dwie godziny na zapewnienie gotowości do odbioru/demontażu. Dodatkowe koszty ponownej próby demontażu/odbioru oraz przeprowadzanego przez Vittex czyszczenia przedmiotu najmu, o ile jest ono konieczne, ponosi Klient. Za każdy dzień po upływie czasu najmu, w którym najemca nie zwróci przedmiotu najmu lub nie zapewni jego gotowości do demontażu/odbioru, winien on zapłacić trzykrotność przypadającą na jeden dzień uzgodnioną umownie opłatę za najem jako odszkodowanie. Klient ma prawo udowodnić, że Vittex nie poniósł żadnej szkody lub poniesione szkody są niższe. Vittex ma prawo dochodzić większych szkód.

§ 7. Referencje
Vittex ma prawo wymieniać w działalności reklamowej wykonane usługi z podaniem nazwy Klienta oraz rodzaju i zakresu usług oraz publikować zdjęcia oferowanych usług jako referencję dla firmy Vittex.

§ 8. Umowa kupna-sprzedaży
I. Cena zakupu.
1. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to uzgodniona cena zakupu jest kwotą netto, z wyłączeniem opakowania, dostawy i montażu przedmiotu kupna oraz ustawowego podatku VAT. VAT, o ile obowiązuje, należy wykazać na fakturze osobno, w wysokości ustawowej na dzień wystawienia faktury.

2. Cena kupna jest wymagalna bez potrąceń natychmiast po wystawieniu faktury.

II. Zastrzeżenie własności.
1. Dostarczony towar pozostaje własnością Vittex do czasu zapłacenia przez Klienta pełnej ceny zakupu.

2. Klient jest uprawniony do odprzedaży przedmiotu kupna w zwykłym toku postępowania; ceduje on już teraz na Vittex wszystkie wierzytelności w wysokości finalnej kwoty faktury (z VAT), jakie powstały dla niego z tytułu odprzedaży i to niezależnie od tego, czy przedmiot kupna został odprzedany przetworzony czy nieprzetworzony.

3. Do ściągania tej wierzytelności Klient jest upoważniony także po cesji. Nie zmienia to uprawnienia Vittex do samodzielnego ściągania wierzytelności. Vitte zobowiązuje się do nieściągania wierzytelności, dopóki Klient realizuje swoje zobowiązania płatnicze, nie zalega z płatnością, a w szczególności nie złożono wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego dotyczącego jego majątku lub nie zawiesił on płatności. W przypadku wystąpienia którejś z powyższych okoliczności Vittex może odwołać upoważnienie do ściągania i zażądać, aby Klient ujawnił scedowane wierzytelności i ich dłużników, udostępnił wszystkie informacje potrzebne do ściągnięcia, przekazał związane z tym dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.

4. Przetworzenie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez Klienta jest zawsze podejmowane na rzecz Vittex. Jeśli przedmiot kupna jest przetwarzany z innymi przedmiotami, nie należącymi do Vittex, to Vittex nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu kupna do innych przetworzonych przedmiotów w czasie przetwarzania. Dla rzeczy powstającej w wyniku przetworzenia lub przekształcenia obowiązują poza tym postanowienia II 2 i 3 odpowiednio.

III. Gwarancja
1. Warunki roszczeń gwarancyjnych Klienta z powodu wady przedmiotu kupna zakładają, że Klient wypełnił swoje obowiązki związane z badaniem przedmiotu.

2. W przypadku wady, za którą odpowiedzialny jest Vittex, Vittex uprawniony jest do dodatkowej realizacji (usunięcie wady lub dostawa rzeczy bez wadliwej). Jeśli dodatkowa realizacja okaże się nieskuteczna, to Klient ma prawo według własnego uznania do odpowiedniej obniżki ceny zakupu lub odstąpienia od umowy.

3. Okres gwarancyjny wynosi jeden rok od przekazania przedmiotu kupna.

§ 9. Postanowienia końcowe.
I. Odpowiedzialność cywilna
1. Jeśli dalej nie postanowiono inaczej, to wyklucza się dalej idące roszczenia Klientów – niezależnie od ich podstaw prawnych. Vittex nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy; w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta.

2. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to w ramach stosunku umownego z Klientem Vittex nie jest zobowiązany do doradzania Klientowi ani przekazywania mu rekomendacji. Jeśli jednak udzielamy rad lub rekomendacji, to nie jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody powstałej ewentualnie w wyniku zastosowania rady lub rekomendacji.

3. Wyklucza się roszczenia o odszkodowanie w przypadku tylko lekko niedbałego niedopełnienia obowiązku. W przypadku rażąco niedbałego naruszenia istotnego obowiązku umownego lub uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu Klienta, Vittex ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do szkód przewidywalnych, występujących w typowy sposób.

4. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma miejsca w przypadku zamierzonego lub rażąco niedbałego niedopełnienia obowiązku i w przypadku roszczeń zgodnych z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

5. Jeśli odpowiedzialność Vittex z tytułu odszkodowania jest wykluczona lub ograniczona, to to samo dotyczy też przedstawicieli, pracowników umysłowych i fizycznych, współpracowników Vittex oraz osób, którym powierzono wykonywanie zadań.

II. Warunki płatności
1. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to termin płatności faktury netto (bez potrąceń) wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. Za każdy tydzień zwłoki w płatności Klient zapłaci odsetki ustawowe. Przyjęcie płatności bez sprzeciwu i/lub zastrzeżeń nie oznacza rezygnacji z roszczeń o odszkodowanie.

2. Pracownicy Vittex i osoby, którym powierzono wykonywanie zadań nie mają uprawnień do przyjmowania płatności dla nas, o ile nie dysponują upoważnieniem na piśmie. Do przyjmowania czeków, weksli lub gotówki nie jesteśmy zobowiązani. Czeki i weksle są przyjmowane zawsze w celu wykonania zobowiązania.

3. Vittex zastrzega sobie możliwość fakturowania ofert bezpośrednio przez naszych partnerów serwisowych.

4. Montaż i transport będą rozliczane zasadniczo w pierwszej fakturze częściowej.

III. E-mail.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas od czasu do czasu pocztą elektroniczną newslettera. Z otrzymywania newslettera można zawsze zrezygnować (klikając na “link rezygnacyjny”). Adresów mailowych nigdy nie przekazujemy osobom trzecim.

IV. Potrącenie/Siedziba sądu/Stosowane prawo
1. Klient może sobie potrącać wierzytelności Vittex lub korzystać z prawa niewydania tylko wtedy, kiedy wierzytelność wzajemna jest bezsprzeczna, kwestionowana ale dojrzała do rozstrzygnięcia lub prawomocnie stwierdzona.

2. Do umów zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory pomiędzy Vittex, a Klientem podlegają jurysdykcji sądów polskich.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy Sąd ze względu na siedzibę Firmy (Vittex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-110, ul. Czarnocińska 31).

ZAPRASZAMYdo współpracy

Gwarantujemy obsługę od A do Z

Kontakt

Vittex Sp. z o.o.
ul. Czarnocińska 31
03-110 Warszawa

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

realizacja NETIVO