Polityka prywatności serwisu www.vittex.pl

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności serwisu www.vittex.pl („Serwis”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby korzystające z Serwisu („Użytkownicy”) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Vittex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000191939.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum koniecznego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w celu, w jakim je otrzymał.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 7. Serwis zbiera i przetwarza informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Podanie tych danych jest jednak konieczne dla realizacji usługi.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, przygotowania i przesłania oferty itp.
 9. Dane osobowe podane przez Użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, chyba że i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem albo z podmiotem, który on reprezentuje. Administrator może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy prawa, konieczne do obrony praw Administratora lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Administratora.
 10. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu oraz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Serwisu, na które może w szczególności wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych stron, prawdziwość zawartych tam informacji czy działalność ich właścicieli. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub jej wykonywania mogą się kontaktować z Administratorem pod adresem: Vittex Sp. z o.o., ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa albo pod adresem poczty elektronicznej: biuro@vittex.pl.

ZAPRASZAMYdo współpracy

Gwarantujemy obsługę od A do Z

Kontakt

Vittex Sp. z o.o.
ul. Czarnocińska 31
03-110 Warszawa

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

realizacja NETIVO