Informacja RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016R.), dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Vittex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czarnocińskiej 31, 03-110 Warszawa, NIP 113-00-
  16-112, REGON:002175034, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191939
 2. Dane osobowe Zleceniobiorcy pobrane w z związku z wykonaniem Umowy będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia oraz realizacji Umowy;
  b) dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz odszkodowań wynikających z Umowy;
  c) monitoringu przedsiębiorstwa Spółki aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, kontrahentom i gościom Spółki oraz ich mienia i mienia Spółki. W tym zakresie przetwarzane będą dane utrwalające wizerunek osób przebywających na terenie lub w obrębie przedsiębiorstwa Spółki.
 3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy;
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Spółki oraz ich mienia i mienia Spółki, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z Umowy;
  d) na podstawie dobrowolnej zgody Zleceniobiorcy.
 4. Dane osobowe Zleceniobiorcy:
  a) będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze zawarciem Umowy, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
  b) będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora w tym dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń lub odszkodowań wynikających z Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku konieczności wykorzystania zapisu monitoringu – przez okres niezbędny do realizacji celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Administratora oraz ich mienia i mienia Administratora.
 5. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy.
 6. 6. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a) podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora (np. świadczenie usług prawnych, księgowych, pocztowych);
  b) podmioty, wobec których istnieje obowiązek przekazywania tych danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (np. Sądy, Urzędy).
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Zleceniobiorcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Zleceniobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Zleceniobiorca ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAPRASZAMYdo współpracy

Gwarantujemy obsługę od A do Z

Kontakt

Vittex Sp. z o.o.
ul. Czarnocińska 31
03-110 Warszawa

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

realizacja NETIVO